ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10 Rozdział V, Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera

F01 Otępienie naczyniowe

F02 Otępienie w chorobach klasyfikowanych gdzie indziej

F03 Otępienie bliżej nieokreślone

F04 Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F10-F19)

F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu

F11 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów

F12 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli

F13 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających

F14 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy

F15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny

F16 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów

F17Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu

F18 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi

F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18), innych środków psychoaktywnych

Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29)

F20 Schizofrenia

F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)

F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe

F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe

F25 Zaburzenia schizoafektywne

F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

F29 Nieokreślone nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39)

F30 Epizod maniakalny

F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

F32 Epizod depresyjny

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające

F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)

F38 Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)

F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform) (F40-F48)

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii

F41 Inne zaburzenia lękowe

F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)

F48 Inne zaburzenia nerwicowe

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)

F50 Zaburzenia odżywiania

F51 Nieorganiczne zaburzenia snu

F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych

F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej

F52.2 Brak reakcji genitalnej

F52.3 Zaburzenia orgazmu

F52.4 Wytrysk przedwczesny

F52.5 Pochwica nieorganiczna

F52.6 Dyspareunia nieorganiczna

F52.7 Nadmierny popęd seksualny

F52.8 Inna dysfunkcja seksualna bez przyczyn organicznych lub chorobowych

F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem, niesklasyfikowane gdzie indziej

F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach

F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia

F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości

F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne

F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu

F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)

F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej

F65 Zaburzenia preferencji seksualnych

F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

Upośledzenie umysłowe (F70-F79)

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie

F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane

F72 Upośledzenie umysłowe znaczne

F73 Upośledzenie umysłowe głębokie

F78 Inne upośledzenie umysłowe

F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone

Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) (F80-F89)

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka

F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych

F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe

F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98)

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)

F91 Zaburzenia zachowania

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji

F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

F95 Tiki

F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)

F99 Zaburzenie psychiczne, inaczej nieokreślone